ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення закладу освіти та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис «моделі» випускника закладу освіти.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу освіти.

Розділ 4. Освітня програма закладу та її обґрунтування.

4.1. Освітня програма початкової освіти.

Освітня програма 1-4 класів (НУШ).

4.2. Освітня програма базової середньої освіти.

4.2.1. Освітня програма для дітей з особливими освітніми потребами.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ 1 Призначення закладу освіти та засіб його реалізації

Призначення закладу освіти полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

- уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

- надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

- надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

- оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

- надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми закладу освіти здійснюється через два рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років.

Розділ 2 Опис "моделі" випускника закладу освіти

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник закладу освіти має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

- випускник закладу освіти добре проінформована особистість;

- прагне до самоосвіти та вдосконалення;

- готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

- є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

- свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

- мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3 Цілі та задачі освітнього процесу закладу освіти

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4 Освітня програма закладу та її обґрунтування

4.1. Освітня програма початкової освіти (1-4 класи)

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями, які забезпечують формування всіх ключових компетентностей.

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна та затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272, 3 клас на основі типових освітніх програм, наказ МОН України №1273 від 08. 10. 2019. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; - творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів всіх ключових компетентностей. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій; інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.

Нормативно-правове забезпечення:

Навчальний план Гармацького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів на 2021-2022 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів дошкільної, початкової, базової загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016, із змінами від 03.04.2017.

Навчальні плани складені відповідно наказів МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня»:

- для 1-4 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б.Шияна), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки 08. 10. 2019 року;

- для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405;

- для 2 дітей з особливими освітніми потребами – за Типовою освітньою

програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти IІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 №693;

- для 1 дитини з особливими освітніми потребами (індивідуальне навчання) – за Типовою освітньоюпрограмою спеціальних закладів загальної середньої освіти IІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 №693

Розподіл годин інваріантної та варіативної складових

Навчальний план Гармацького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів (української мови) інваріантної складової, упровадження курсів за вибором (християнської етики 5-9 класи) .

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження здобувачів освіти встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 № 1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-4-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня».

Інклюзивне навчання організовано у 6 класі для двох учнів: Мар`яш Юлії Сергіївни та Теперчук Вікторії Олександрівни. Асистентом вчителя є Савула Ірина Вікторівна.

Індивідуальне навчання організовано у 3 класі з 15-тигодинним навантаженням на 3 учнів та у 9 класі для Яцькової Інни (14 годин).

4.1. Навчальний план Гармацького закладу загальної середньої освіти І ступеня

(1-4 класи)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацького закладу загальної середньої освіти І ступеня

на 2021-2022 навчальний рік (1-4 класи)

(за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б.Шияна), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки № 1272, 1273 від 08. 10. 2019 року)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Українська мова

5

5

5

5(3)

Іноземна мова

2

3

3

3(1,5)

Математика

3

3

4

4(3)

Я досліджую світ *

(укр. мова, матем., природ.,осн. здор., тр. навч.)

7

8

7

7(4)

2(1); 1(1); 2(1);1(1);1(0,5)

Інформатика

1

1(0.5)

Мистецтво**

2

2

2

2(1)

Фізична культура***

3

3

3

3(1)

Усього

20+3

21+3

22+3

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1(0,5)

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26 (15)

4.2. Навчальний план Гармацького закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

(5-9 класи)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацького закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

на 2021-2022 навчальний рік (основна школа (5-9 класи)

(за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська )

3

2

2

2

2

Російська мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознав

ство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-

Знавство

Природознавство

2

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична

Культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

28,5

30,5

32

32,5

34

Варіативна частина.

Індивідуальні консультації

Християнська етика

1

1

1

0,5

1

Всього:

29,5

31,5

33

33

35

4.2.1. Навчальний план основної школи (інклюзивне навчання 6 клас)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

інклюзивного навчання (6 клас) з українською мовою

дитини з особливими освітніми потребами

Мар'яш Юлії Сергіївни

на 2021-2022 навчальний рік

(за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі

Навчальні предмети

6

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

Українська література

2

Іноземна мова (англійська )

3

Російська мова

2

Зарубіжна література

2

Суспільствознав

ство

Історія України

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

Математика

4

Природо-

знавство

Географія

Біологія

2

2

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

1

Разом

28,5

Корекційно-розвиткові заняття.Розвиток мовлення.

2

Християнська етика

1

Всього:

31,5

4.2.2. Навчальний план основної школи (інклюзивне навчання 6 клас)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

інклюзивного навчання (6 клас) з українською мовою

дитини з особливими освітніми потребами

Теперчук Вікторії Олександрівни

на 2021-2022 навчальний рік

(За типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими потребами

(Наказ МОН №627 від 12. 06. 2018 року. Таблиця 18)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6 клас

Мови і література

Українська мова

3

Українська література

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Географія

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

Основи здоров'я

1

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Разом

19

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

*Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття. Християнська етика

1

Гранично допустиме навчальне навантаження
(без корекційно-розвиткових занять)

24

4.2.3. Навчальний план основної школи (індивідуальне навчання 9 клас)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Яцькової Інни Русланівни

на 2021-2022 навчальний рік індивідуальне навчання 9 клас)

(За типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими потребами

(Наказ МОН №627 від 12. 06. 2018 року. Таблиця 18)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин

9 клас

Мови і

літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Суспільствознав

Ство

Історія України

1

Математика

Математика

2

Природо-

знавство

Природознавство

1

Географія

0,5

Фізика в побуті

0,5

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

1

Всього:

14

Розділ 5 Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Навчальний заклад потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, пресконференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Розділ 6 Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; аналізу результатів участі учнів у ДПА.

На початку 2020-2021 навчального року в школі нараховувалося 97 учнів, на завершення 2020-2021 навчального року - 93. У 1- 4 класах навчалося 30 учнів, у 5-9 - 63 учні.

Учні 1-3 класів оцінювалися вербально, навчальні досягнення учнів 4-9 класів оцінювалися за 12 бальною системою оцінювання.

За результатами навчальних досягнень учнів 4-9 класів на високому рівні закінчили навчання 6 учнів, що становить 6.6 %.

Це такі учні:

5 клас – Брикульський Олег, Нікандрова Аліна, Скалов Михайло.

6 клас – Лаврентюк Олена;

8 клас – Пукас Любов, Біньковська Анастасія, Руднікова Вікторія.

Протягом року проведені предметні тижні з фізичного виховання, іноземної мови, української мови, історії та правознавства, музичного мистецтва, зарубіжної літератури, початкових класів. Учні школи брали участь у предметних олімпіадах І та ІІ турів та у різних конкурсах. Призове ІІІ місце у районному етапі конкурсу імені Петра Яцика зайняла учениця 8 класу Біньковська Анастасія (вчитель Пишна В. М.), призове ІІІ місце у районному етапі конкурсу імені Петра Яцика зайняв учень 4 класу Біньковський Максим (вчитель Дмитрик Б. О.), призове ІІІ місце у районному етапі конкурсу імені Петра Яцика зайняв учень 5 класу Брикульський Олег (вчитель Поповська О. В.),

Узагальнені дані про рівень навчальних досягнень учнів 3-4 та 5-9 класів

за підсумками 2020 – 2021 н. р. Гармацького ЗЗСО І – ІІ ступенів подано в таблицях.

Розділ 7 Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2021/2022 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Науково-методичне забезпечення предметів

інваріантної складової навчального плану

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор/

Видавництво

Коли і ким надано гриф

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1.

1-2

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи

Під керівництвом Р.Б.Шияна

Наказ МОН № 268 від 21.03.2018р.

2.

3-4

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 405 від 20. 04. 2018р.

3.

3-4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 1-4 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 948 від 05.08.2016р.

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

Наказ МОН № 948 від 05.08.2016р.

4.

5-9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

5.

5-9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

6.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

7.

5-9

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

8.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

9.

9

Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.).

Сайт МОН України1969 від

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

10.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Лист МОН №1/11- 21.05.2008р.

11.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

12.

5

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

13.

6-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

14.

6-9

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

15.

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

16.

7-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

17.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

18.

5-9

Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

19.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

20.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи»

Київ:Літера ЛТД, 2018

Наказ МОН № 1407 від 23.10.2017р.

Науково-методичне забезпечення предметів

варіативної складової навчального плану

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор

Коли і ким надано гриф

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

1.

5-9

Християнська етика

Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Тернопіль. Мандрівець 2016

В освітній програмі Гармацького ЗЗСО І-ІІ ступенів

на 2021 - 2022 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано

_______ (__________________) сторінок

Директор закладу освіти: Ю.П.Гірчук

Кiлькiсть переглядiв: 54

Коментарi