ЗМІСТ

1. Вступ.

1.1. Мета освітньої програми.

1.2. Головні завдання школи.

1.3. Очікувані результати. Модель випускника школи.

1.4. Основні напрямки розвитку школи.

2. Загальні засади організації роботи закладу.

2.1. Тип закладу, структура закладу, мова навчання.

2.2. Структура навчального року.

2.3. Режим роботи закладу.

2.4. Кадрове забезпечення.

2.5. Матеріально-технічна база.

3. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою.

4. Форми організації освітнього процесу.

5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Таблиця 1.

6. Наскрізні змістові лінії.

7. Навчальні плани.

7. 1. Пояснювальна записка.

7.2. Нормативно-правові акти.

7.3. Навчальний план початкової школи (1-2 класи). Таблиця 2.

7.4. Навчальний план початкової школи (3-4 класи). Таблиця 3.

7.5. Навчальний план основної школи (5-9 класи). Таблиця 4.

7.6. Навчальні програми. Таблиця 5.

7.7. Підручники. Таблиця 6.

7.8. Варіативна складова.

7.9. Гуртки.

7.10. Інклюзивне навчання. Таблиця 7,8.

Вступ

1.1. Мета освітньої програми.

Освітня програма Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів передбачає:

- поєднання стабільного змісту освіти і варіативності вибору навчальних дисциплін, наявності різних програм та альтернативних підручників з кожного предмету;

- диференційоване та індивідуальне навчання на всіх ступенях вільного застосування вчителями різних методик, навчання та виховання;

- розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази;

- утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня;

- формування у підростаючого покоління патріотизму, потреби турбуватись про майбутнє Батьківщини, національної самосвідомості;

- суверенності: школа є самостійним, національним державно-громадським інститутом освіти, виховання і педагогічної діяльності. Це проявляється в практичній можливості розробки концепції системи, змісту, структури освіти і виховання, навчального плану, програм та посібників, у вільному вирішенні всіх кадрових та інших питань управління школою матеріального та фінансового забезпечення;

- єдність та взаємозв’язок школи з усіма сферами життя народу, його культурою, інтеграції всіх ціннісних виховних сил суспільства;

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

1.2. Головні завдання школи.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві у 2019-2020 навчальному році перед школою поставлені такі головні завдання освітнього процесу:

1. Забезпечити необхідні умов щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту початкової і базової загальної середньої освіти; Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7. Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8. Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням школи.

Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.3. Очікувані результати. Модель випускника школи.

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме: уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд; надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо); інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності; надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг. Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Опис "моделі" випускника

Модель випускника Нової Української Школи –це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими. Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник - передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості: випускник школи добре проінформована особистість; прагне до самоосвіти та вдосконалення; готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави; є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки; свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля; мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. Випускник компетентний у ставленні до життя —реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру. Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя. Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах. Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту. Наш випускник-свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

1.4. Основні напрямки розвитку школи.

Основними напрямками розвитку школи є:

• cтворення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно зорієнтовані педагогічні технології;
• гуманізація і гуманітаризація освіти;
• комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;
• посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;
• подальше впровадження комп'ютерної техніки, перспективних освітніх технологій в управлінську діяльність;
• створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи,

підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності.

• активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

• спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

• використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

• зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні організацій, громадськості, спонсорів, батьків.

2. Загальні засади організації роботи закладу.

2.1. Тип закладу, структура закладу, мова навчання.

Тип закладу – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Структура школи

Школа має статус загальноосвітнього навчального закладу, який є комальною власністю Барської районної ради.

Класів: – 9, з них:

І ступінь – 4 класи, ІІ ступінь – 5 класів.

Кількість здобувачів освіти 1-4 кл. – 44 учнів; 5-9 кл. – 50 учнів.

Мова навчання – українська.

2.2. Структура навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-2020 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02.09. 2019 року по 27.12. 2019 року;

ІІ семестр – з 13.01. 2020 року по 29.05. 2020 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 28.10. 2019 року по 03.11. 2019 року ( 7 днів);

зимові – з 30.12. 2019 року по 12.01. 2020 року ( 14 днів);

весняні – з 23.03. 2020 року по 29.03. 2020 року ( 7 днів);

додаткові для 1-го класу – з 17 лютого по 23 лютого 2020 року ( 7 днів).

Свята та вихідні дні

14.10.2019 (понеділок) – День захисника України

25.12.2019 (середа) – Різдво Христове, католицьке

01.01.2020 (середа) – Новий рік

07.01.2020 (вівторок) – свято Різдва Христового

08.03.2020 (неділя) – 8 Березня (Міжнародний жіночий день)

19.04.2020 (неділя) – Пасха або Світле Христове Воскресіння

01.05.2020 (п'ятниця) – День Праці

09.05.2020 (субота) – День Перемоги

07.06.2020 (неділя) – Трійця

28.06.2020 (неділя) – День Конституції

Екскурсії у 1-4-х класах, навчальні екскурсії та навчальну практику в 5-8-х класах, згідно рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 28.08.2019 р.), проводяться протягом навчального року.

У випускному класі проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-го класу в червні місяці 2020 року.

З метою здійснення психологічного супровіду навчально-виховного процесу, у навчальному закладі введено 0,25 ставки практичного психолога.

2.3. Режим роботи закладу.

Режим роботи закладу:

- режим навчанняп’ятиденний;

- початок занять – о 09.00 годині;

- тривалість уроків у початковій школі та основній відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

РЕЖИМ РОБОЧОГО ДНЯ

Школа працює в 5-денному режимі. Заняття проводяться в одну зміну.

Тривалість уроків:

1 клас - 35 хвилин,

2-4 класи - 40 хвилин,

5-9 класи - 45 хвилин.

Розклад дзвінків для учнів 1 класу:

1 урок - 09-00 - 09-35 перерва - 20 хвилин

2 урок - 09-55 - 10-30 перерва - 30 хвилин

3 урок - 11-00 - 11-35 перерва - 20 хвилин

4 урок - 11-55 - 12-30

Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів:

1 урок - 09-00 - 09-40 перерва - 10 хвилин

2 урок - 09-50 - 10-30 перерва – 20 хвилин

3 урок - 10.50 - 11-30 перерва – 20 хвилин

4 урок - 11-55 - 12-35 перерва - 25 хвилин

5 урок - 13-00 - 13-40

Розклад дзвінків для учнів 5-9 класів:

1 урок - 09-00 - 09-45 перерва - 10 хвилин

2 урок - 09-55 - 10-40 перерва - 10 хвилин

3 урок - 10-50 - 11-35 перерва - 20 хвилин

4 урок - 11.55 - 12-40 перерва - 20 хвилин

5 урок - 13-00 - 13-45 перерва - 10 хвилин

6 урок - 13-55 - 14-40 перерва - 10 хвилин

7 урок - 14- 50 - 15-35

Заняття гуртків, секцій проводяться у другій половині дня:

Назва гуртка

К-ть годин

Класи

К-ть учнів

ПІБ керівника гуртка

День тижня та час проведення

1.

Екологічний

"Юні рослинники"

2

5-9

15

Н.Є.Кадельчук

Вівторок

15.45. –

17.20.

2.

Народної творчості

2

2-9

15

О.В.Кадельчук- Сіваєва

Понеділок

15.45. –

17.20.

3.

Вокальний гурток «Дивограй"

2

5-9

10

М.А.Біньковський

Четвер

15.45. –

17.20.

4.

Основи художнього мистецтва "Подільські візерунки"

2

2-4

15

Т.П.Біньковська

Четвер

16.00.– 17.35.

5.

ВСЬОГО

8 год

ТИЖНЕВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ШКОЛИ:

1. Понеділок

- робоча лінійка,

- виробничі наради.

2. Вівторок

- методичний день директора школи

- МО класних керівників, учителів української та іноземної мов, зарубіжної літератури,

- профспілкові наради.

3. Середа

- методичний день педагога-організатора,

- індивідуальні консультації для педагогів,

- МО учителів початкових класів, фізики, фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва.

4. Четвер

- педагогічні наради,

- МО учителів трудового навчання.

5. П’ятниця

- МО учителів історії, географії, біології, хімії,

- шкільні свята, спортивні змагання.

У випадку масових захворювань та інших непередбачених надзвичайних ситуацій заклад приймає рішення продовжувати навчальний рік за рахунок інтенсифікації навчально-виховного процесу.

2.4. Кадрове забезпечення.

У 2019 - 2020 навчальному році в школі працюватиме 19 учителів, у тому числі директор, 1заступник директора, 2 по 0,5ст.вихователя ГПД, 1 педагог-організатор, 0,5 ставки бібліотекаря та 1 сумісник.

80% від загальної кількості педпрацівників ма­ють вищу освіту на рівні спеціаліста, 2 вчи­телі мають середню спеціальну освіту.

Протягом року навчальний заклад буде забез­печений кадрами. У 2019 - 2020 н. р. в закладі буде працювати:

§ учителів — 19 осіб;

Педагогічні працівники мають:

кваліфікаційні категорії:

Спеціалісти вищої категорія – 6

Спеціалісти І категорія - 5

Спеціалісти ІІ категорія - 6

Спеціаліст - 2

У закладі протягом 2019 – 2020 навчального року працюватиме:

§ педагогів пенсійного віку - 2 особи;

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу ЗОШ на початок навчального року становить:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

« Учитель-методист »

«Старший учитель»

Вища категорія

6

30

І категорія

5

25

II категорія

6

30

Спеціаліст

2

10

Усього:

19

2.5. Матеріально-технічна база.

Адміністрація навчального закладу створює та забезпечує належні, безпечні та здорові умови здобуття освіти. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із 9 навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, медичного і 1 комп’ютерних класів, їдальні, бібліотеки. Школа має і кабінети: інформатики, фізики, математики, української мови та літератури, історії, біології, історії, зарубіжної літератури.

Початкова школа розпочала підготовку до впровадження Нової української школи. Для цього створюється нове освітнє середовище, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою в школі змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У зв’язку з тим, що в шкільному житті зросте частка групової, ігрової, проектної і дослідницької діяльності, урізноманітнюємо варіанти упорядкування освітнього простору – створено мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Дизайн освітнього простору початкової школи спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.

3. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

4. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу в початковій школі є різні типи уроків, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних программах окремих предметів.

Основними формами організації освітнього процесу в базовій середній

школі є різні типи уроку:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, моделювання, ситуаційні вправи, віртуальні подорожі, семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, екскурсії.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні базової загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначенихзаконодавством.

5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Відповідно до розділу V Закону України «Про освіту» та забезпечення якості освіти у Гармацькій ЗОШ І – ІІ ступенів, ефективність реалізації завдань освітньої програми закладу регулюється системою внутрішнього забезпечення якості освіти, що складається з таких компонентів:

· кадрове забезпечення освітньої діяльності;

· навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

· матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

· якість проведення навчальних занять;

· моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

· оновлення методичної бази освітньої діяльності;

· контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

· моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

· створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

У світлі цілей і задач, визначених даною програмою, зросли вимоги до керівництва школою, до організації внутріньошкільного контролю, який є регулятором освітнього процесу закладу. Його завдання – всебічне вивчення й аналіз освітнього процесу, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координація зусиль відповідно до формування «моделі» випускника, визначеної освітньою програмою закладу.

З огляду на це основним змістом моніторингу закладу освіти є одержання інформації про стан освіти з метою прийняття управлінських рішень щодо переведення її на якісно новий рівень.

Моніторинг в закладі базується на діагностиці, що націлює на постійне спостереження за освітнім процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.

З метою здійснення належного контролю за всіма напрямками діяльності закладу, розроблено детальний план-сітку внутрішнього контролю. У навчальному закладі проводиться моніторинг якості освіти з навчальних предметів, розроблено заходи щодо покращення результатів якості навченості учнів.

Циклограма контролю за освітнім процесом

Освітній процес

1 Стан виконання освітньої програми та навчальних планів - аналіз складання календарних планів, класних журналів, ведення учнівських зошитів - наказ; нарада при директорові

2 Рівень навчальних досягнень учнів - зрізи знань; тестування; - моніторинги; - наказ; педагогічна рада

3 Продуктивність/результативність роботи вчителя - відвідування уроків, позакласних заходів - карта рейтингу вчителя; наказ; методична рада

4 Аналіз використання варіативної складової навчального плану та гуртків щодо підвищенні якості освіти учнів - відвідування факультативів, курсів за вибором, ІГЗ, гуртків; - моніторинг участі учнів у конкурсах, олімпіадах, акціях, предметних тижнях - наказ; нарада при директорові; рада школи

5 Рівень якості викладання навчальних предметів й організації процесу навчання - відвідування уроків, позакласних заходів; - аналіз документів; - зрізи знань - карта відстеження ефективності уроку; - наказ; методичне об’єднання; педагогічна рада

6 Рівень сформованості ключових компетентностей здобувачів освіти - анкетування; відвідування уроків; - діаграми; порівняльний аналіз; - довідка; методична рада

7 Освітній простір першокласника в умовах НУШ - відвідування уроків, ГПД; - наказ; педконсиліуми; батьківські збори

8 Здійснення спадкоємності між початковою та основною школою - Відвідування уроків, ГПД; - наказ; педконсиліуми; батьківські збори; педагогічна рада

9 Робота з обдарованими дітьми - відвідування уроків, гуртків, факультативів; ІГЗ, відстеження портфоліо учня; - порівняльний аналіз; довідка; педагогічна рада; батьківські збори

10 Рівень сформованості навичок здорового способу життя та безпечної поведінки учнів - відвідування уроків, позакласних заходів; діагностика стану здоров’я учнів; співбесіди з батьками - наказ; довідка; нарада при директорові; батьківські збори

11 Рівень вихованості здобувачів освіти - співбесіди з класними керівниками; анкетування; відвідування годин спілкування, позакласних заходів, гуртків - довідка; нарада при директорові; методичнее об’єднання класних керівників

12 Рівень сформованості навичок самоврядування школярів - відвідування позакласних заходів; співбесіди з учнівським активом; анкетування - довідка; нарада при директорові; рада школи

13 Рівень сформованості ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами - відвідування уроків, корекційно- розвиткових занять - наказ; нарада при директорові; співбесіда з батьками

Робота з кадрами

1 Підвищення науково- теоретичного та методичного рівня вчителів -відвідування та взаємовідвідування уроків; співбесіди; анкетування; самотести - методичний щоденник вчителя; самоаналіз; - методичнее об’єднання; методична рада; творчий звіт

2 Стан упровадження педагогічних інновацій в освітній процес - відвідування та взаємовідвідування уроків, позаурочних заходів - наказ; довідка; педагогічна і методична ради; методичні об’єднання

3 Ступінь психологічного комфорту (дискомфорту) учнів, учителів - анкетування; співбесіди; тренінги - Діаграми; педконсиліуми; методична рада

4 Психологічна готовність колективу до вирішення проблем та поставлених задач - тренінги; співбесіди - довідка; рада школи; педагогічна рада

Умови організації освітнього процесу

1 Санітарно-гігієнічні умови праці - спостереження; відвідування уроків; аналіз учнівських щоденників (дозування домашніх завдань) - наказ; довідка; нарада при директорові; батьківські збори

2 Охорона праці суб’єктів навчання - відвідування уроків; спостереження; аналіз документів - наказ; нарада при директорові; батьківські збори

План –сітка внутрішнього контролю додається. Таблиця 1.

6. Наскрізні змістові лінії.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

7. Навчальні плани.

7. 1. Пояснювальна записка.

Навчальний план Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2019-2020 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів дошкільної, початкової, базової загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням колегії МОН України від 27.10.2016, із змінами від 03.04.2017.

Навчальні плани складені відповідно наказів МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня» та від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня»:

- для 1-2 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з навчанням українською мовою (за типовою освітньою програмою початкової освіти авторського колективу під керівництвом Р.Б.Шияна), затвердженим Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року;

- для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №407;

- для 5-9 класів – за Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 №405;

- для 2 дітей з особливими освітніми потребами – за Типовою освітньою

програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 №693(таблиця 14).

Розподіл годин інваріантної та варіативної складових

Навчальний план Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором та факультативів .

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження здобувачів освіти встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 № 1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів ЗЗСО», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня» та від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО І ступеня».

Інклюзивне навчання організовано у 4 класі для двох учнів: Мар`яш Юлії Сергіївни та Теперчук Вікторії Олександрівни. Асистентом вчителя є Савула Ірина Вікторівна.

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

У 2019-2020 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної складової, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількість годин:

№ з/п

Назва навчального предмету, спецкурсу тощо

Спрямування

Клас

Кількість годин за робочим навчальним планом

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

5

3,5

3,5

3,5

2.

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

6

3,5

3,5

3,5

3.

Українська мова

Навчальний предмет інваріантної складової

7

2,5

2,5

2,5

4.

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

8

1,5

1,5

1,5

5.

Історія України

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5

1,5

1,5

6.

Географія

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5

1

2

7.

Правознавство

Навчальний предмет інваріантної складової

9

1,5

1,5

1,5

7.2. Нормативно-правові акти.

1) Закон України «Про освіту»;

2) Закон України «Про загальну середню освіту»;

3)Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);

4) Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;

5) Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 (далі - наказ № 102);

6) наказ Міністерства освіти і науки України «Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів» від 19 березня 2001 року № 127, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2001 року за № 924/6115 (далі - наказ № 127);

7) Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;

8) наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2008 року № 371 (далі - наказ № 371);

9) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304 (далі - наказ № 329);

10) Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України ЗО квітня 2013 року за № 703/23235 (далі - наказ № 466);

11) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1222);

12) Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (далі — наказ № 762);

13) Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8);

14) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 268);

15) Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - наказ № 367);

16) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (далі - наказ № 405);

17) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 406);

18) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (далі - наказ № 407);

19) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 408);

20) Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 (далі - наказ № 924);

21) Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731;

22) Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2018 року № 1232/2067, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1391/32843 (далі - наказ № 1232/2067);

23) Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - наказ № 1369);

24) наказ Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1461);

25) Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 (далі - наказ № 536) ;

26) Наказ МОН №955 від 10.07.2019 року «Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8».

27) Лист МОН № 1/9-525 від 20.08.19 року «Щодо організації форм здобуттязагальної середньої освіти».

28) Наказ МОН № 17 від 09.01.2019 року «Про затвердження Порядку проведення іституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».

29) Наказ МОН № 536 від 23.04.2019 року «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти».

30) Наказ Міністерства соціальної політики № 1143 від 10.08.2018 року «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

31) Наказ МОН № 1362 від 07.12.2018 року «Про затвердження методичних рекомендаційщодо заповнення Класного журналу учнівпершого класу Нової української школи».

32) Перелік нормативно-правових актів щодо організації щодо організації здобуття освіти.

33) Наказ МОН № 924 від 20.08.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Нові українській школі».

34) Наказ МОН № 1154 від 27.08.2019 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

35) Постанова Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019 року «Про внесення змін до Державного Стандарту початкової освіти».

7.3. Навчальний план початкової школи (1-2 класи). Таблиця 2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом № __ від ______

Директор Гармацької

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік (1-2 класи)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Українська мова

5

5

Іноземна мова

2

3

Математика

3

3

Я досліджую світ *

7

8

Мистецтво**

2

2

Фізична культура***

3

3

Усього

20+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

7.4. Навчальний план початкової школи (3-4 класи) Таблиця 3

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом № __ від ______

Директор Гармацької

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік (3-4 класи)

№ п/п

Навчальні предмети

3 клас

4 клас

1

Українська мова

Літературне читання

7

7

2

Іноземна мова

2

2

3

Математика

4

4

4

Я у світі

1

1

5

Природознавство

2

2

6

Музичне мистецтво

1

1

7

Образотворче мистецтво

1

1

8

Фізична культура

3

3

9

Основи здоров'я

1

1

10

Трудове навчання

1

1

11

Інформатика

1

1

Разом:

24

24

Українська мова

1

1

Індивідуальні години

1

1

Всього фінансується

26

26

7.5. Навчальний план основної школи (5-9 класи) Таблиця 4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом № __ від ______

Директор Гармацької

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік (основна школа (5-9 класи)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська )

3

2

2

2

2

Російська мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознав

ство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво (Художня культура)

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

2

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

28,5

30,5

32

32,5

34

Варіативна частина.

Індивідуальні консультації

1

Християнська етика

1

1

1

1

1

Я -українець

1

1

1

1

1

Всього:

30,5

32,5

34

35,5

36

7.6. Навчальні програми. Таблиця 5

Науково-методичне забезпечення предметів

інваріантної складової навчального плану

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор/

Видавництво

Коли і ким надано гриф

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1.

1-2

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи

Під керівництвом Р.Б.Шияна

Наказ МОН № 268 від 21.03.2018р.

2.

3-4

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. №407

3.

3-4

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 405 від 20. 04. 2018р.

4.

3-4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 1-4 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 948 від 05.08.2016р.

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

Наказ МОН № 948 від 05.08.2016р.

5.

5-9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

6.

5-9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

7.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

8.

5-9

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

9.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

10.

9

Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.).

Сайт МОН України1969 від

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

11.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Лист МОН №1/11- 21.05.2008р.

12.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

13.

5

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

14.

6-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

15.

6-9

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

16.

7-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

17.

7-9

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

18.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

19.

5-9

Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

20.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи»

Колектив авторів/

Сайт МОН України

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017р.

21.

5-9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи»

Київ:Літера ЛТД, 2018

Наказ МОН № 1407 від 23.10.2017р.

Науково-методичне забезпечення предметів

варіативної складової навчального плану

№ з/п

Клас

Назва програми

Автор

Коли і ким надано гриф

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

1.

5-9

Християнська етика

Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Типових навчальних планів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Тернопіль. Мандрівець 2016

2

Я - українець

Програма курсу за вибором "Українознавство. 5- 11 класи"

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 2014 р.

7.7. Підручники. Таблиця 6

Назва підручника

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

1.

Українська мова Буквар

Іваниця Г.А.

1

Ранок

2018

2.

Математика

Гісь О.М.

1

Ранок

2018

3.

Я досліджую світ

Вашуленко О.В.

1

Світич

2018

4.

Мистецтво

Масол Л.М.

1

Генеза

2018

5.

Українська мова

Большакова І.О.

2

Ранок

2019

6.

Я досліджую світ

Бібік Н.М.

2

Ранок

2019

7.

Математика

Гісь О.М.

2

Ранок

2019

8.

Мистецтво

Калініченко О.В.

2

Освіта

2019

9.

Математика

Богданович М.В.

3

Генеза

2013

10

Літературне читання

Савченко М.В.

3

Освіта

2013

11.

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

3

Астон

2013

12.

Природознавство

Гільберг Т.Г.

3

Генеза

2013

13.

Українська мова

Вашуленко М.С.

3

Освіта

2013

14

Я у світі

Талгіна В.О.

3

Ранок

2013

15

Основи здоров’я

Бех І.Д.

3

Алатон

2013

16

Математика

Будна Н.О.

4

Богдан

2015

17

Українська мова

Ворзацька Л.О.

4

Богдан

2015

18

Літературне читання

Чумарна М.І.

4

Богдан

2015

19

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

4

Богдан

2015

20

Основи здоров’я

Кікінежді О.М.

4

Богдан

2015

21

Я у світі

Талгіна В.О.

4

Ранок

2015

22

Трудове навчання

Котеленець Н.В.

4

Сицил

2016

23

Природознавство

Гладюк Т.В.

4

Богдан

2015

24

Образотворче мистецтво

Резніченко М.І.

3

Богдан

2013

25

Музичне мистецтво

Лобова О.М.

3

Школяр

2013

26

Трудове навчання

Вершник І.М.

3

Генеза

2013

27

Англійська мова

Мітчелл Г.К.

1

Лінгвіст

28

Англійська мова

Мітчелл Г.К.

2

Лінгвіст

29

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

4

Астон

30

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

5

Астон

31

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

6

Астон

32

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

7

Астон

33

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

8

Астон

34

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

9

Астон

35

Українська мова

Заболотний О.В.

5

Генеза

2018

36

Українська література

Авраменко О.О.

5

Грамота

2018

37

Зарубіжна література

Ніколаєнко О.М.

6

Грамота

2014

38

Зарубіжна література

Ніколаєнко О.М.

7

Грамота

2015

39

Зарубіжна література

Ніколаєнко О.М.

8

Грамота

2016

40

Зарубіжна література

Ніколаєнко О.М.

5

Грамота

2018

41

Зарубіжна література

Ніколаєнко О.М.

9

Грамота

2017

42

Історія

Гісем О.В.

5

Ранок

2018

43

Історя

Бондаровський О.Г.

6

Генеза

2014

44

Історія України

Гупан Н.М.

7

Освіта

2015

45

Всесвітня історія

Пометун О.В.

7

Освіта

2016

46

Історія України

Гісем О.В.

8

Ранок

2016

47

Всесвітня Історія

Гісем О.В.

8

Ранок

2016

48

Історія України

Струневич О.К.

9

Ранок

2017

49

Всесвітня історія

Гісем О.В.

9

Грамота

2017

50

Правознавство

Ратушняк С.П.

9

Богдан

2017

51

Географія

Бойко В.М.

6

Сиция

2014

52

Географія

Гільберх Т.Г.

7

Грамота

2016

53

Географія

Пастушко В.Ю.

8

Генеза

2016

54

Географія

Довгань Г.Р.

9

Ранок

2017

55

Математика

Істер О.С.

5

Генеза

2018

56

Математика

Тарасенкова Н.А.

6

Освіта

2014

57

Алгебра

Істер О.С.

7

Генеза

2015

58

Геометрія

Мерзляк А.Г.

7

Гімназія

2015

59

Алгебра

Істер О.С.

8

Генеза

2016

60

Геометрія

Істер О.С.

8

Генеза

2016

61

Алгебра

Істер О.С.

9

Генеза

2017

62

Геометрія

Істер О.С.

9

Генеза

2017

63

Інформатика

Корнієнко М.М.

3

Ранок

2013

64

Інформатика

Корнієнко М.М.

4

Ранок

2015

65

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

5

Генеза

2019

66

Інформатика

Коршунова О.В.

6

Освіта

2019

67

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

7

Генеза

2015

68

Інформатика

Ривкінд Й.Я.

8

Генеза

2016

69

Інформатика

Морзе Н.В.

9

Оріон

2017

70

Хімія

Лашевська Г.А.

7

Генеза

2015

71

Хімія

Попель П.П.

8

Академія

2016

72

Хімія

Буринська Н.М.

9

Пед.думка

2017

73

Біологія

Костіков І.Ю.

6

Освіта

2014

74

Біологія

Соболь В.І.

7

Абетка

2015

75

Біологія

Соболь В.І.

8

Абетка

2016

76

Біологія

Остапченко Л.І.

9

Генеза

2017

77

Музичне мистецтво

Калініченко О.М.

1

Освіта

2019

78

Музичне мистецтво

Калініченко О.М.

2

Освіта

2019

79

Музичне мистецтво

Лобова О.П.

5

Школяр

2015

80

Музичне мистецтво

Лобова О.П.

4

Школяр

2015

81

Музичне мистецтво

Кондратова Л.А.

6

Богдан

2014

82

Музичне мистецтво

Кондратова Л.А.

7

Богдан

2014

83

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

6

Сицил

2014

84

Трудове навчання

Терещук Б.М.

7

Генеза

2017

85

Трудове навчання

Терещук А.І.

8

Літера ЛТ

2016

86

Трудове навчання

Мачача Т.С.

9

Сицил

2017

87

Українська мова

Авраменко О.М.

6

Грамота

2014

88

Українська мова

Авраменко О.М.

7

Грамота

2015

89

Українська мова

Авраменко О.М.

8

Грамота

2016

90

Українська мова

Авраменко О.М.

9

Грамота

2017

91

Українська література

Заболотний В.В.

6

Генеза

2014

92

Українська література

Заболотний В.В.

7

Генеза

2015

93

Українська література

Заболотний В.В.

8

Генеза

2016

94

Українська література

Заболотний В.В.

9

Генеза

2017

95

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

7

Ранок

2015

96

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

8

Ранок

2016

97

Фізика

Бар’яхтар В.Г.

9

Ранок

2017

98

Основи здоров’я

Бех І.Д

5

Алатон

2018

99

Основи здоров’я

Бех І.Д

6

Алатон

2017

100

Основи здоров’я

Бех І.Д

7

Алатон

2016

101

Основи здоров’я

Бех І.Д

8

Алатон

2016

102

Основи здоров’я

Бех І.Д

9

Алатон

2017

103

Природознавство

Ярошенко О.Г.

5

Світоч

2018

104

Мистецтво

Кондратова Л.Г.

8

Богдан

2016

105

Мистецтво

Назаренко Н.В.

9

Оберіг

2017

7.8. Варіативна складова.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових частин навчального плану.

Враховуючи бажання батьків, з варіативної складової виділяються додаткові години на вивчення християнської етики (курс за вибором) у 5-9 класи , « Я – українець» - 5- 9 класи ( по 1 год).

Використано годин варіативної складової:

Курс за вибором

Кількість годин

Всього

годин

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Християнська етика

1

1

1

1

1

5

Індивідуальні години

1

1

1

1

4

Я - українець

1

1

1

1

1

5

1

1

2

7.9. Гуртки.

РОЗПОДІЛ ГУРТКІВ

Гармацької загальноосвітньої школи I-II ступенів

на 2019-2020 навчальний рік

Назва гуртка

К-ть годин

Класи

К-ть учнів

ПІБ керівника гуртка

Категорія

керівника

Бюджетний чи позабюджетний

6.

Екологічний

"Юні рослинники"

2

5-9

15

Н.Є.Кадельчук

спец. вищої категорії

бюджетний

7.

Народної творчості

2

2-9

15

О.В.Кадельчук- Сіваєва

1

бюджетний

8.

Вокальний гурток «Дивограй"

2

5-9

10

М.А.Біньковський

1

бюджетний

9.

Основи художнього мистецтва "Подільські візерунки"

2

2-4

15

Т.П.Біньковська

2

бюджетний

ВСЬОГО

8 год

Програмно-методичне забезпечення гуртків

№ з/п

Назва гуртка

Назва програми

Автор

Коли і ким надано гриф

1.

Естрадної пісні «Дивограй"

(вокальний профіль)

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку

Шкура Г.А.

Биковський Т.В

МОН 08.04.2016

№ 1 / 11- 4657

2.

Народної творчості

(декоративно-ужитковий)

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку

Шкура Г.А.

Биковський Т.В

МОН 08.04.2016

№ 1 / 11- 4657

3.

Основи художнього мистецтва "Подільські візерунки"

(образотворчий профіль)

Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку

Шкура Г.А.

Биковський Т.В

МОН 08.04.2016

№ 1 / 11- 4657

4

Екологічний

"Юні рослинники"

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку : еколого – біологічний профіль

Вербицький В.В.

Зведенюк М.А.

МОН 11.06.2018

№ 1/ 11 - 6201

7.10. Інклюзивне навчання. Таблиця 7

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом № __ від ______

Директор Гармацької

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

інклюзивного навчання (4 клас) з українською мовою

дитини з особливими освітніми потребами

Мар'яш Юлії Сергіївни

на 2019-2020 навчальний рік

№ п/п

Навчальні предмети

4 клас

1

Українська мова

Літературне читання

7

2

Іноземна мова

2

3

Математика

4

4

Я у світі

1

5

Природознавство

2

6

Музичне мистецтво

1

7

Образотворче мистецтво

1

8

Фізична культура

2

9

Основи здоров'я

1

10

Трудове навчання

1

11

Інформатика

1

Разом:

23

Українська мова

1

Індивідуальні години

1

Всього фінансується

25

Корекційно-розвиткові заняття. Розвиток мовлення.

4

Таблиця 8

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом № __ від ______

Директор Гармацької

загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гармацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

інклюзивного навчання (4 клас) з українською мовою

дитини з особливими освітніми потребами

Теперчук Вікторії Олександрівни

на 2019-2020 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4 клас

Мови і література

Українська мова

7

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

Основи здоров'я

1

Технології

Трудове навчання

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Разом

20

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

Ритміка

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

*Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1+1

Гранично допустиме навчальне навантаження
(без корекційно-розвиткових занять)

22

Директор школи : Ю.П.Гірчук

Кiлькiсть переглядiв: 184

Коментарi